Team:UESTC-China/Team

description

loading

Team Leader


Changyu Li

Kexin Gao

Yuanjing Liu

Team member


Jiawei Huo

Hairong Wang

Yingying Cao

Jing Yao

Bojun Hou

Linhan Huang

Congyu Xu

Minghao Fang

Qiuyun Huang

Zixin Wang

Xingyu Liao

Jiayi Lu

Yubing Zhou

Qiugu Meng

Team Adviser


logo

Zhaohui Zhong

logo

Jianzhe Yang

logo

Zijian Wu

Instructors


logo

Lixia Tang

logo

Yong Zhang

logo

Juan Feng

logo

Xuelian Zheng

Team Video


The following team video contains horrorible spots.
People with heart disease, high blood pressure and other diseases please be careful.
Thank you.
//图片预加载
Copyright © 2019 iGEM UESTC-China
logo