Team:ShanghaiTech China

ShanghaiTech iGEM

ShanghaiTech China iGEM @ 2019