Team:HUBU-WUHAN

Home
-Email : Shihui.Yang@hubu.edu.cn
-Website : http://2019.igem.org/Team:HUBU-WUHAN
-Address : 368 Youyi Avenue, Wuhan, Hubei, China
-Postal Code : 430062